Aktuality

SAB Rocket Challenge 2020

21. 02. 2020

Společně s Leteckým ústavem VUT pořádáme SAB Rocket Challenge 2020! 

 

 

Z DŮVODŮ PANDEMIE A NAŘÍZENÍ VLÁDY SE TATO AKCE NEKONÁ. 

 

 

SAB Rocket Challenge 2020

ÚVOD
Tato soutěž vznikla za přímé podpory firmy SAB Aerospace s.r.o. ve spolupráci Leteckého ústavu VUT Brno. Studenti budou motivováni k sestavení rakety za využití běžně dostupných materiálů tak, aby raketa obstála v definovaných soutěžních kategoriích. Jejím cílem je objevit a motivovat nadané a snaživé studenty bakalářských oborů, kteří mají zájem rozšiřovat své znalosti, schopnosti a obzory ve vermírné technice a motivovat je ke studiu této mimořádně zajímavé oblasti techniky. Dále je to také příležitost pro navázání kontaktů, a to jak mezi studenty navzájem ale i mezi studenty a průmyslem. Pro úspěšné zvládnutí této soutěže je vhodné klást důraz nejenom na konkrétní technické provedení, ale i na spolupráci uvnitř samotného teamu, vhodnou organizaci teamu a maximální využití potenciálu všech jeho členů. Značnou část hodnocení je také prezentace výsledků a schopnost si obhájit a prosadit svou myšlenku.


1) ORGANIZACE
a. Tým
Soutěžní tým se může skládat ze 2-3 studentů bakalářských programů.


b. Registrace
Registrace Týmu je nutná pro organizační zajištění soutěže. Registrace se provádí přes
emailovou adresu soutěže: sabrch2020@gmail.com a obsahuje následující náležitosti:

  • Název týmu
  • Seznam členů týmů (označení kapitána)
  • Kontaktní údaje – emailové adresy všech členů týmu

S organizátory soutěže komunikuje po registraci týmu pouze jmenovaný kapitán.
Registraci je nutno provést do 10. 4. 2020. Týmy nahlášené po tomto datu se nebudou
moci účastnit Soutěžního dne.


c. Soutěžní den

Soutěžní den se uskuteční 17. 4. 2020 na Letišti v Medlánkách (Turistická 67, 621 00 Brno-Komín). V případě nevhodného počasí si organizátoři vymezují právo na změnu.

V takovém případě budou kapitáni registrovaných týmů předem informováni. Registrované týmy budou v soutěžní den vyzvání k prezentaci svých výtvorů a následně budou hodnoceni dle svých výsledků ve čtyřech kategoriích (viz. Odstavec 4) Soutěžní kategorie a odstavec 5) Systém hodnocení). Přesný časový harmonogram akce bude doplněn.


d. Výhra
Oceněny budou tři vítězné týmy s nejvyšším skóre, které je součtem všech soutěžních kategorií. Týmy si rozdělí odměnu 20.000 Kč darovanou firmou SAB Aerospace s.r.o.
1. místo: 10.000 Kč
2. místo: 6.000 Kč
3. místo: 4.000 Kč

 

2) TECHNICKÉ PARAMETRY
Týmy mají za úkol sestrojit raketu z běžně dostupných materiálů tak, aby obstála v definovaných soutěžních kategoriích. Raketa musí být poháněná pneumaticky, odpálená z odpalovacího zařízení poskytnutého organizátory soutěže. Samotné konstrukční a designové řešení by mělo reflektovat schopnost obstát v soutěžních kategoriích.


a. Design rakety
Raketu musí být možné nasunout na trubku odpalovacího zařízení postavené členy organizačního teamu. Vnější průměr trubky, na kterou bude raketa nasunuta je D = 25 mm. Maximální hloubka zasunutí rakety na odpalovací trubici je 200 mm. Raketa musí ve všech ohledech splňovat pravidla vymezená v odstavci 2) Bezpečnost. Jakýkoliv úspěšný pokus o atraktivní design rakety bude oceněn dle odstavce 4) Systém hodnocení.


b. Odpalovací zřízení
Odpalovací zařízení bude pro samotnou soutěž poskytnuto organizátory soutěže. Soutěžící mohou odpálení testovat na vlastních zařízeních, testování na soutěžním zařízení před soutěží není možné.
Odpalovací zařízení umožňuje nastavit:
• elevační úhel
• úhel klonění
• odpalovací tlak (maximální možný je P0=6 atm.) Pozn.: efekt tlaku na pevnost rakety je zodpovědnost účastníků
Určení optimálních hodnot je v režii soutěžících.


c. Použití materiálů
Povolené materiály jsou:
• Papír
• lepící páska a další lepidla.

3) BEZPEČNOST
Bezpečnost je nejdůležitějším aspektem soutěže, a proto si organizátoři vyhrazují pravomoc vyloučit bez možnosti diskuze team, jehož návrh, zacházení s odpalovacím zařízení či chování během soutěže bude ohrožovat zdraví ostatních účastníků nebo organizátorů. Vzhledem k charakteru soutěže mají účastníci zakázáno pohybovat se před odpalovacím zařízením a jeho obsluhu zajišťují výhradně organizátoři.


4) SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Každý tým si smí na soutěžním dnu představovat a odpalovat pouze jednu raketu vlastní výroby. Povolené jsou případné opravy mezi soutěžními kategoriemi, avšak bez možnosti modifikace.


a. Prezentace (1)
Úkolem je krátce představit samotný team a jejich raketu za pomoci Powerpointové prezentace. Poté účastníci vysvětlí, jak se dopracovali designu rakety a jak provedli výpočty. Body budou uděleny za samotný design rakety, metodiku výpočtů, ale i projev a schopnost reagovat na otázky poroty. Celá prezentace by neměla přesáhnout 5 minut, v případě delšího projevu mohou organizátoři prezentaci ukončit.

 

b. Odpal na největší možnou vzdálenost (2)
Vzdálenost bude měřená ve směru odpalu, snos větrem do strany nebude započten. Tato kategorie má samostatný odpal.


c. Maximální výdrž rakety ve vzduchu (3)
Čas bude stopován od odpálení rakety po její opětovný kontakt se zemí. Tato kategorie má samostatný odpal.


d. Střelba na cíl (4)
Organizátoři umístí cíl na dráhu letiště ve vzdálenosti v intervalu 20 – 100 m od odpalovacího zařízení. Přesná vzdálenost bude zveřejněna organizátory až v soutěžní den. Úkolem zúčastněných je odpálit raketu tak, aby dopadla co nejblíže cíle. Tato kategorie má samostatný odpal.

5) SYSTÉM HODNOCENÍ
a. Hodnocení
Každá ze čtyř kategorií v odstavci 3) bude hodnocena 100 body. Vítěz v dané kategorii získá 100 bodů a ostatní budou ohodnoceni úměrně jejich výkonu vůči vítězovi s lineární závislostí.

(1) Pro první kategorii určuje bodové hodnocení porota.
(2) Pro druhou kategorii bude úkol hodnocen dle následujícího příkladu: Nejlepší team odpálí raketu na 100 m a získává 100 bodů, pak team, který odpálí raketu na 50 m získává 50 bodů.
(3) Pro třetí kategorii bude úkol hodnocen dle následujícího příkladu: Nejlepší team odpálí raketu a ta zůstane ve vzduchu po dobu 30 s a získává 100 bodů, pak team který odpálí raketu, co bude ve vzduchu 15 s získává 50 bodů.
(4) Pro čtvrtou kategorii bude úkol hodnocen dle následujícího příkladu: Nejlepší team odpálí raketu a ta dopadne 5 m od cíle. Nejlepší team dostává sto bodů a team jehož raketa dopadne 10 m od cíle získává 50 bodů.

b. Joker
Každý team má možnost zvolit si Joker kategorii. Joker kategorii nahlásí kapitán teamu organizátorům v soutěžní den (ve vyhrazeném čase před zahájením soutěže). Za tuto kategorii získává tým dvojnásobný počet bodů. Účelem je motivovat tým k promyšlení designu a vhodnosti rakety pro danou kategorii.


c. Finální pořadí
Konečné pořadí týmů bude určeno součtem bodů získaných ve všech kategoriích.
Oceněny budou tři nejlepší týmy.

 

6) EKOLOGIE
Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat základní ekologické a morální zásady. To se týká nejen stavby a následné likvidace raket, ale i chování na letišti v soutěžní den.

Organizátoři si vyhrazují možnost změny pravidel v opodstatněných případech. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktuje organizační team na emailu sabrch2020@gmail.com

 

 

 

Za organizační team LU Bc. Ondřej Novák
V Brně 11.2.2020

SAB Rocket Challenge 2020
Zpět na výpis aktualit

Zpět nahoru